Návštěvní řád

 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM BEROUN

I. Návštěvní doba

 Městské informační centrum (MIC) je možné navštívit pouze v rámci stanovené otevírací doby.

II. Služby

MIC poskytuje tyto služby:

·           informační služby o turistice a cestovním ruchu – hrady, zámky, muzea, turistické zajímavosti, naučné stezky, ubytování, stravování, sport a rekreace, kultura a volný čas, dopravní informace, pohotovosti a tísňová volání, prodejny a řada dalších informací pro širokou veřejnost

·           prodej vstupenek na kulturní akce

·           prodej vstupenek do Městského kina

·           prodej turistických známek, vizitek, pohledů, turistických map a suvenýrů

·           informační a propagační tiskoviny, regionální publikace

·           zprostředkování průvodcovské služby

·           přístup k internetu na zjištění potřebných turistických informací, případně k rychlému vyřízení elektronické pošty (viz Pravidla užívání internetové stanice)

III. Vlastní návštěva

·           Návštěva infocentra se koná individuálně nebo ve skupinách o maximálním počtu 30 osob. 

·           Při hromadné výpravě žáků či studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog či dozor.

·           Děti mladší 10 let mají povolen vstup do MIC pouze v doprovodu dospělé osoby.

·           Za nezletilé návštěvníky, případně za škodu jimi způsobenou, odpovídá jejich zákonný zástupce.

·           Uživatelé veřejného internetu se řídí Pravidly užívání internetové stanice a dbají pokynů tohoto návštěvního řádu. Maximální doba využívání stanice je 30 min denně.

·           Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pracovnice / pracovníka MIC. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany prostoru infocentra a vystaveného zboží, může být návštěvník vykázán z infocentra. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně platných právních předpisů.

·           Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu provozovateli, bude s ním za účast Městské policie nebo policie ČR sepsán Protokol o škodě.

·           Je přísně zakázáno:

o    fotografovat a filmovat v interiéru infocentra bez předem vydaného souhlasu;

o    vstupovat do infocentra se psy a jinými zvířaty, s výjimkou asistenčního psa nebo vodící psa pro nevidomé;

o    vstupovat do infocentra i do pasáže s kolem, k uzamčení kol slouží zelené sloupky umístěné před informačním centrem 

o    vstupovat v nevhodném, špinavém oblečení a obtěžovat ostatní návštěvníky a pracovníky infocentra zápachem;

o    dotýkat se vitrín, vystavené sbírky medvědů, technického zařízení, osvětlení apod. nebo je jakkoliv poškozovat;

o    kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém prostoru infocentra, v pasáži i před vchodem do pasáže;

o    poškozovat jakýmkoliv způsobem prostory infocentra a jeho vnitřní vybavení;

o    vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných;

o    telefonovat, rušit a omezovat jakýmkoliv způsobem pracovnici / pracovníka MIC i ostatní návštěvníky;

o    vstupovat či přímo konzumovat jídlo a nápoje uvnitř infocentra; v případě konzumace potravin v pasáži je návštěvník povinen po sobě uklidit;

o    vstupovat se zbraní nebo nebezpečnými látkami (hořlaviny, výbušniny apod.);

o    vstupovat s objemnými zavazadly; v prostorách MIC není možná jejich úschova;

o    zapojovat jakákoliv elektrická zařízení (včetně nabíječek mobilních telefonů); 

o    v prostorách MIC, v pasáži i před vchodem do pasáže odhazovat odpadky mimo odpadkové koše;

·            Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do infocentra povolen.

IV. Závěrečná ustanovení

·         Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli MIC podle obecně platných právních předpisů. 

·         Návštěvník, který opakovaně návštěvní řád poruší, bude trvale vykázán z prostor MIC.

·         Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během návštěvy infocentra se řídí obecně právními předpisy.

·         Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na místě do Návštěvní knihy, která je umístěna u veřejné internetové stanice.